دولت چین در راستای تلاش برای مقابله با فساد دولتی که باعث خشم عمومی شده است قانونی را به تصویب رسانده که بر اساس آن ساخت دفاتر دولتی جدید ممنوع است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام بخشیازتلاش شی جینپینگ رئیس جمهور جدید چین برای مقابلهبافسادواصرافدراموال عمومی محسوب می شود. در حال حاضر این قانون به تصویب شورای کشوری رسیده است. این شورادرحکم کابینه چین است.دراین قانون همچنین ساخت ساختمان هاییباعناوین مراکز آموزشی یا هتل ها زیر نظر دولت ممنوع است. انتشار گزارش هایی درباره دفاتر لوکس دولتیازجمله دفتر محلی دولتیدراستان فقیر آنهویباموجیازاعتراضات عمومی مواجه شده است. این دفاتر عمدتا نماد حزب حاکم کمونیست تلقی می شوند. دولت اعلام کرده استکهامیدوار است بتواندباسرمایه گذاری رشد اقتصادی این کشورراافزایش دهد. رئیس جمهور چین اعلام کرده استکهقصد داردبافساددرهمه سطوح برخورد کند زیرا معتقد است فساد آینده حزب رابامشکل مواجه کند.اززمانیکهوی سر کار آمده است برخیازمقام های دولتی به خاطر فساد دستگیر شده اند. کارشناسان معتقدند رفع فساددرساختار دولتی چین کاری دشوار استوبدون اصلاحات عملا میسر نیست./