قیمت جهانی نفت در معاملات روز سه شنبه با ۳۴ سنت کاهش به ۱۰۷.۸۱ دلار در هر بشکه رسید. به گزارش رویترز،درحالیکهسرمایه گذاراندرانتظار انتشار آمار مربوط به ذخایر نفت خام آمریکا هستند تا سرنخ جدیدیازچشم انداز تقاضاازسوی بزرگترین مصرف کننده نفت به دست بیاورند، قیمت جهانی نفتدرمعاملات امروز سه شنبه کاهش یافت. تهدیدات متوجه عرضه نفتدرخاورمیانهوشمال آفریقا مانع کاهش بیشازپیش قیمت نفت شده است. درگیری های جدیددرمصروتوقف صادرات نفتازشرق لیبی به دنبال بروز اعتراضاتدراین منطقه موجب باقی ماندن قیمت نفتدرسطح حدود ۱۰۸ دلار شده است. بر اساس این گزارش، قیمت نفت برنتدرمعاملات امروزبا۳۴ سنت کاهش به ۱۰۷.۸۱ دلاردرهر بشکه رسید. نفت سبک آمریکا نیزبا۷۳ سنت کاهش قیمت به ۱۰۶.۳۱ دلاردرهر بشکه رسید. ریک اسپونر، تحلیلگر بازار نفتدراین باره گفت: «امروز صبح تغییر زیادیدربازار نفت اتفاق نیافتاده است. بازاردرانتظار به دست آوردن چشم انداز روشن تری است.» شاخص دلار آمریکادربرابر دیگر ارزهای معتبر جهان، پسازکاهشی ۰.۵ درصدیدرروز دوشنبه، امروزدرنزدیکی پایین ترین سطحدریک ماه گذشته ایستاد. اسپونر افزود: «تولید نفت آمریکاوآمار ذخایر این کشور این هفته بسیار جالب توجه خواهد بود، زیرا بازاردرانتظار تداوم افزایش میزان تولید پالایشگاه های بنزینوکاهش ذخایر نفت خام است.» بر اساس نظرسنجی صورت گرفتهاز7 تحلیلگر بازار نفت، ذخایر نفت خام آمریکا احتمالا برای چهارمین هفته متوالی کاهش خواهد یافت./