دبیرکل جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین بر مخالفت این تشکل با راه حل های غیر جدی که تأثیری در حل بحران بحرین ندارد، تاکید کرد.
شیخ علی سلمان در جمع مردم جزیره ستره با اشاره به دیدارهایش با انگلیسی ها و آمریکایی ها تاکید کرد: وفاق، راه حل های غیر جدی که بحرین را از گرداب بحران های پایان ناپذیرش رها نکند، نخواهد پذیرفت. روشن است آقایان انگلیسی؟ روشن است آقایان آمریکایی؟ دبیر کل جمعیت وفاق درباره راه حلی که خود دنبال می کند گفت: من برای همکاری با همه با هدف دستیابی به راه حلی که منافع همه مردم بحرین و کرامت انسانی آن ها را حفظ کند آماده ام. من راه حلی را نمی خواهم که به اهل سنت ظلم کند؛ اما راه حلی را که شیعه را مورد ظلم قرار دهد نیز نمی پذیرم. شیخ علی سلمان در بخش دیگری از سخنانش درباره حادثه مشکوک انفجار در منطقه الرفاع و تهدیدهای رژیم ضد آیة الله شیخ عیسی قاسم نیز گفت: ربط دادن انفجار مشکوک منطقه الرفاع به شیخ عیسی قاسم سخیفانه است و البته این گونه افکار سخیفانه در بحرین کم نیست. شیخ علی سلمان درباره صدور بیانیه وفاق در محکومیت انفجار مذکور گفت: وفاق در موضع گیری ضد این قبیل حوادثپیشقدم می شود، زیرا باور ما این است و همواره این نگرانی را داریم که طرف های خارجی برای دستیابی به اهداف سیاسی مشخص، در این حوادثدخالت دارند. وی در این زمینه افزود: ما راضی نیستیم که اقدامی برضد برادران اهل سنت صورت گیرد؛ البته برخی به دروغ نام مسجد را نیز به این حادثه افزودند؛ ما باید این مسائل را از زوایای متعدد بنگریم.