روحانی برجسته بحرینی ضمن حمایت از روند مسالمت آمیز مخالفت ها علیه رژیم بحرین بر ضرورت پرهیز از خشونت تاکید کرد.
آیت الله شیخ عیسی قاسم در خطبه های نماز جمعه امروز گفت: مخالفت شیوه های مختلفی دارد که شامل مخالفت مسالمت آمیز و خشونت آمیز است. ما با اقدامات خشونت آمیز مخالفیم و بارها بر ضرورت پرهیز از هر اقدام خشونت آمیزی تاکید کرده ایم. مردم بحرین بر گزینه های مسالمت آمیز تاکید دارند و به رغم دشواری ها فراوان ما همواره مردم را توصیه به صبر و اقدام مسالمت آمیز کرده ایم. این روحانی برجسته بحرینی اعلام کرد: تظاهرات مسالمت آمیز حقی مسلم برای نشان دادن مخالفت به طور مسالمت آمیز است و توجه به این نوع مخالفت حق سیاسی مسلم است. شیخ عیسی قاسم در ادامه اظهار داشت: این نوع مخالفت مسالمت آمیز برای مبارزه با فساد و انجام اصلاحات ضروری است و اگر این مخالفت مورد توجه قرار نگیرد مفهوم آن تسلیم شدن و از دست رفتن حقوق مسلم است. وی ضمن تاکید بر ضرورت مبارزه با ظلم اعلام کرد: ملتی که در برابر ظالم ساکت بماند در واقع تسلم ظلم شده است و ساکت ماندن در برابر ظلم خیانت است. عیسی قاسم ضمن مخالفت با شیوه های خشونت آمیز برای نشان دادن مخالفت بر ضرورت انجام اصلاحات تاکید کرد و افزود: ملت بحرین باید از خشونت پرهیز کنند. ما تروریسم رژیم را محکوم می کنیم. وی گفت: ما با خشونت از سوی هر طرفی که باشد به شدت مخالفیم خواه مخالفان رژیم باشند یا موافقان. اما این بدان مفهوم نیست که روایات رژیم درباره خشونت و تروریسم را تایید کنیم به ویژه که بسیاری از آنها باطل بوده است. شیخ عیسی قاسم تاکید کرد: ما با ظلم و شیوه های خشونت آمیز و نیز اقدامات سرکوبگرانه علیه تظاهرات مسالمت آمیز مخالفیم سرکوب تظاهرکنندگان جنایتی از جنایات رژیم های زورگوست. وی افزود: این شیوه مردود است. هر ندایی که درباره حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز باشد با حملات رژیم و رسانه های وابسته به آن روبرو می شود، دلیل این همه حملات به شیخ علی سلمان چیست؟ مگر غیر از این است که وی خواهان تظاهرات مسالمت آمیز و توجه به منافع ملی و حقوق مردم است؟ این ظلم نیست؟ روحانی بحرینی اظهار داشت: دلیل این حملات علیه اصلاح طلبان از راه های مسالمت آمیز چیست؟ ما انفجار و تروریسم را محکوم می کنیم. وی افزود: تن ندادن به اصلاحات و تاخیر در آن جنایتی در حق دین، کشور و شهروندان بحرینی است و این وضع نمی تواند ادامه پیدا کند.