خطوط هوایی سوریه پس از ۹ روز توقف پروازهایش را به مصر از سر گرفت.
پروازهای سوریه به مصر به دلیل تدابیر جدید قاهره درباره ورود اتباع سوریه و ضرورت اخذ ویزای ورود و موافقت امنیتی متوقف شده بود. منابع مسئول فرودگاه قاهره گفتند: اولین پرواز با ۷۶ مسافر سوری و غیرسوری که دارای ویزای ورود بودند در فرودگاه قاهره به زمین نشست و دو ساعت بعد با ۳۲ مسافر مکان مزبور را ترک کرد. هواپیمایی سوریه قبل از شروط جدید، هر روز دارای دو تا سه پرواز به قاهره بود.