مقامات امنیتی مصری محموله ای از سلاح های ساخت ترکیه را در بندری در شرق پورت سعید توقیف کردند.
سازمان های امنیتی مصری پس از دریافت اطلاعاتی محرمانه مبنی بر حرکت کشتی حامل سلاح از ترکیه به سمت مصر موفق شدند این کشتی را یافته و آن را توقیف کنند. بازرسان مصری پس از تلاش های پیگیر موفق شدند کانتینری حامل بیست هزار سلاح کمری صوتی پیشرفته را کشف کنند که قابل ارتقا است. جستجوی دیگر کانتینرها در بندر الغرب توسط نیروهای ارتش مصر ادامه دارد. دولت مصر چند روز گذشته از دخالت های ترکیه در امور داخلی این کشور ابراز ناخرسندی کرده بود.