آمار فقرا در ایتالیا به بیش از ۵/۹میلیون نفر رسیده است و نزدیک به ۵ میلیون نفر در فقر شدید زندگی می کنند، این آمار به بالاترین سطح خود طی ۸ سال گذشته رسیده است.
بر اساس آمار موسسه ملی آمار ایتالیا «ایستات»، شمار فقرا در ایتالیا در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۹ میلیون ۵۶۳ هزار نفر رسید که از این تعداد چهار میلیون و ۸۱۴ هزار نفر، معادل ۸ درصد جمعیت این کشور در فقر مطلق هستند. این گزارش می افزاید: تعداد قابل توجهی از مردم ایتالیا در فقر مطلق به سر می برند و حتی از تامین کمترین نیازهای ضروری خود ناتوانند. شمار فقرای مطلق از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۸ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش پیدا کرده است. فقر در سال گذشته نه تنها قشر کارگری جامعه ایتالیا بلکه طبقه کارمند و مدیران را نیز فرا گرفته تاجاییکه نسبت فقر در این طبقه از ۳.۶ به ۵.۳ درصد رسیده است. حدود نیمی از فقرای مطلق در ایتالیا، برابر با ۲ میلیون و ۳۴۷ هزار نفر در جنوب این کشور زندگی می کنند؛ شمار آنها در سال ۲۰۱۱ میلادی یک میلیون و ۸۳ هزار نفر بود واکنون به بیش از دو میلیون و ۳۵ هزار نفر را دربرمی گیرد که بیش از یک میلیون از آنها کودکان و نوجوانان فقیر هستند.