مردمی که با دستان خالی و فقط با سنگ های ریز و درشت در حال مبارزه با دشمنی هستند که تا دندان مسلح به سلاح های پیشرفته روز دنیا است.