دیشب سفارت عربستان در تهران مورد حمله معترضان خشمگین از اعدام روحانی شیعه عربستان، شیخ نمر قرار گرفت و در آتش سوخت.