موزه دوران اسلامی و موزه پیش از تاریخ ایران، با مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگران، باستان شناسان، اساتید و صاحبنظران حوزه میراثفرهنگی در مجموعه موزه ملی ایران افتتاح شد.

[images type = " carousel " cols = " three " auto _ duration = " ۳۰۰۰ " auto _ slide = " true " lightbox = " true "][image link = " ۵۶۵۸۷ " image = " ۵۶۵۸۷ "][image link = " ۵۶۵۸۸ " image = " ۵۶۵۸۸ "][image link = " ۵۶۵۸۹ " image = " ۵۶۵۸۹ "][image link = " ۵۶۵۹۰ " image = " ۵۶۵۹۰ "][image link = " ۵۶۵۹۱ " image = " ۵۶۵۹۱ "][image link = " ۵۶۵۹۲ " image = " ۵۶۵۹۲ "][image link = " ۵۶۵۹۳ " image = " ۵۶۵۹۳ "][image link = " ۵۶۵۹۴ " image = " ۵۶۵۹۴ "][image link = " ۵۶۵۹۵ " image = " ۵۶۵۹۵ "][image link = " ۵۶۵۹۶ " image = " ۵۶۵۹۶ "][/ images]