تفنگدار ناتو که در افغانستان قصد نزدیک شدن بیش از حد به یک شتر را داشت، مورد حمله شتر قرار گرفت و اسباب خنده هم‌ قطارانش را فراهم کرد.