یک نهاد اجتماعی اقدام به برگزاری نظرسنجی درمیان مردم افغانستان نموده که بر اساس نتایج آن امید شهروندان این کشور به آینده افغانستان و زندگی افزایش یافته است.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از خبرگزاری مهر، یک نهاد اجتماعی (دی آی) از طریق گفتگو با چهارهزار و ۲۰ نفر از ۳۴ استان افغانستان، اقدام به برگزاری یک همه پرسی کرده است که نتایج نشان می دهد امید شهرواندن افغانستان به زندگی افزایش یافته است. این همه پرسی از تاریخ ۹ آبان تا هفت آذر سال جاری صورت گرفت که طبق آن، ۸۱ درصد افرادی که در گفتگو شرکت کرده اند به اینکه افغانستان آیندۀ خوبی در پیش رو دارد خوش بین هستند و میزان این خوش بینی نیز ۳۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش داشته است. نظرسنجی نهاد دی آی نشان می دهد که بیشتر افغان ها فساد اداری، نبود امنیت و ضعف کارکرد حکومت را از چالش های کلیدی افغانستان دانسته و باور دارند که در یک دهۀ گذشته توسعۀ معارف، بهبود راه ها و جاده ها و تحکیم قانون از بزرگ ترین کارکردها در کشورشان بوده است. یافته های این نهاد نشانگر این است که ۸۵ درصد مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی حمایت می کنند و ۶۱ درصد نیز خواستار گفتگوهای صلح دولت با طالبان هستند.