حکومت افغانستان در اطلاعیه ای سازمان های اطلاعاتی خارجی را مسئول حمله ی مرگبار اخیر به رستوران لبنانی در کابل دانست.
حکومت افغانستان به طور مشخص نگفته که سازمان اطلاعاتی کدام کشور در این حمله دست دارد . در این اطلاعیه آمده است: چنین حملات پیچیده کار طالبان عادی نبوده و شکی نیست که سازمان های اطلاعاتی خارجی آن هدایت می کردند. طالبان مسوولیت این حمله را که  شام روز جمعه گذشته یک رستوران لبنانی را در قلب کابل روی داد به عهده گرفت.