کارشناس لبنانی امور آسیا با اشاره به نتایج اشغال افغانستان توسط آمریکا در ۱۲ سال گذشته گفت: هیچیک از اهداف آمریکا که برای آن به افغانستان رفت، محقق نشده است.
طارق ابراهیم  افزود: آمریکا به خاطر موقعیت ژئوپلتیک افغانستان کوشید یک نظام قدرتمند هم پیمان خود را در خط تماس با ایران، چین، پاکستان و روسیه از طریق دریای خزر ایجاد کند که همزمان راهش را به سوی دریای عرب نیز هموار سازد. طارق ادامه داد: پس از گذشت 12 سال از اشغال افغانستان، مشخص شده نظام کابل ضعیف است، با منازعات داخلی و خارجی مواجه است و طالبان دوباره بازگشته و برخی ایالتهای این کشور و حتی برخی مناطق نزدیک پایتخت را اشغال کرده و پاکستان به عنوان کشور همسایه نیز از نظر نظامی و سیاسی از هم پاشیده است. وی خاطر نشان کرد: آمریکا نه فقط نتوانست یک نظام قوی در افغانستان ایجاد کند که اهدافش را محقق نماید بلکه با پاکستان به عنوان همپیمان خود دچار بحران در روابط شده است، آمریکا نتوانست نفت دریای خزر را به تصرف خود درآورد چه اینکه موضع ایران و روسیه در برابر این هجوم آمریکایی قوی بود. به گفته این کارشناس لبنانی، آنان خواستند ایران را از داخل مضمحل نموده یا دستکم آن را محاصره کنند، اما برعکس، اکنون ایران یک کشور فعال در عرصه منطقه ای است، روسیه هم که هنگام ورود آمریکاییان به افغانستان، ضعیف و نیازمند کمک مالی اروپا و آمریکا بود، امروز به یک بازیگر قدرتمند منطقه ای و بین المللی و رقیب آمریکا تبدیل شده است. وی افزود: آمریکا نه فقط در سطوح امنیتی و نظامی بلکه در سطوح استراتژیک در افغانستان شکست خورد و در تلاش برای سیطره بر افغانستان و نفت دریای خزر با ناکامی مواجه شد.