زندگی زنان در افغانستان همواره مورد توجه رسانه‌های خارجی بوده که سهم مهمی از این توجه بواسطه قوانین عجیب دوران حکومت طالبان در این کشور است. این روزها اگرچه از حکومت طالبان در افغانستان خبری نیست و زنان در مشاغل گوناگون فعالیت می کنند و حتی کنسرت موسیقی برگزار می کنند، اما هر از گاهی از گوشهای از این خاک اخبار تکان دهنده ای به گوش می رسد. این در کنار رخداد مهمی به اسم جنگ باعث شده تا زنان افغان سبک زندگی متفاوتی را در سال های اخیر تجربه کنند.