یک نهاد وابسته به سازمان ملل با ابراز نگرانی از مهمات عمل نکرده ناتو در افغانستان اعلام کرد که کودکان قربانیان اصلی انفجار این مهمات هستند.