آیت الله مکارم شیرازی براین باور اند که به دلیل دعوت های پیاپی پیامبر (ص) و قرآن کریم، پیروان باقی ادیان در مسیر باطل قرار دارند.

به گزارش مسلم پرس، سوالی که می توان در مورد دیگر ادیان و ارتباط آنها با دین مبین اسلام مطرح کردف برحق بودن آنها و نوع رفتار جایز با این ادیان و پیروان آنها است.

چرا در برخى از آیات قرآن، هریک از افراد و ملل جهان را اعم از مسلمان و یهودى و مسیحى و... در صورتى که به خدا ایمان داشته باشد و عمل نیک انجام دهد، اهل نجات مى داند و مى گوید: براى چنین افرادى در روز رستاخیز ترس و اندوهى وجود ندارد، آیا مفادّ این نوع آیات این نیست که همه ملل جهان حتّى پس از طلوع اسلام با شرایط یاد شده، اهل نجات مى باشند و هنوز هم شرایع آنها به قوّت خود باقى است و از درجه اعتبار ساقط نشده اند؟

پاسخ مرجع معظم تقلیدآیت الله مکارم شیرازی به این سوال این گونه است: برخی می گویند: چون آیات قرآن، پیروان راستین هریک از ادیان گذشته را رستگار می داند، پس هنوز آن ادیان منسوخ نشده، بلکه هر یک از آنها راهى به سوى خداست و لزومى ندارد که انسان از شریعت خاصّى مانند اسلام پیروى کند. ولی نامه هاى پیامبر(ص) و دعوت هاى پیاپى وى و جهاد طاقت فرساى ایشان با اهل کتاب و همچنین شأن نزول آیه و سخنانى که در این زمینه از پیشوایان بزرگ به دست ما رسیده است، همگى حکایت از آن دارد که این برداشت باطل است.