اسلامگرایان الجزایر، اخوان المسلمین و جریانهای اسلامگرای مصر را از انجام اعمال خشونت آمیز برحذر داشتند.
، " مدنی مزارق " سردار ملی ارتش منحل نجات اسلامی الجزایر در گفتگو با " الشروق " به ضرورت ملتزم بودن اخوان المسلمین مصر به روش مسالمت آمیز در پاسخگویی به " کودتای نظامی " علیه مشروعیت مرسی تاکید کرد و اظهار داشت: مزدوران کشورهای سلطه جو در مصر تلاش می کنند که با وادار کردن اسلامگرایان به خشونت باعثایجاد آشوب در کشور شوند. ارتش منحل نجات اسلامی از طرف های درگیر در بحران الجزایر بود که پس از توقف فرایند انتخابات بود اقدام به مبارزه مسلحانه علیه نظام کرد. شیخ الهاشمی سحنونی، مبارز سابق در جبهه اسلامی نجات نیز تاکید کرد که خشونت هیچ نتیجه ای در پی نخواهد داشت و فقط باعثبحرانی تر شدن اوضاع و زمینه ساز جنگ داخلی خواهد بود. وی به اخوان مصر یادآوری کرد که کشیده شدن به ورطه خشونت روش نادرستی است که فقط برای دشمنان فرصت مناسبی فراهم خواهد کرد. دکتر عبدالرزاق مقری رئیس جنبش " جامعه صلح "(از احزاب وابسته به اخوان) نیز پیش بینی کرد که تحرکاتی برای تحریک اخوانی ها و تغییر دادن روش مسالمت آمیزشان صورت گیرد، ولی اخوان المسلمین صبر پیشه خواهند کرد. وی همچنین احتمال دست به سلاح بردن اخوان را بعید دانست و خاطرنشان کرد که ممکن است گروه های دیگر علیه اخوان شورش کنند و دست به خشونت بزنند که در این صورت دستگاههای نظامی مسؤول هرگونه پیشامد در این زمینه هستند. سعید مرسی رئیس حزب درحال تاسیس انصار الجزائر نیزضمن بعید شمردن بازگشت مرسی به ریاست دولت، از اخوان مصر خواست که به شیوه مسالمت آمیز خود ادامه دهند. وی در عین حال رخ دادن اعمال خشونت آمیز در کشور را امری ناگزیر دانست و ارتش را مسؤول این امر عنوان کرد.