این تظاهرات فقط برای اعتراض به تصویب قانون ازدواج همجنس گرایان در فرانسه بوده که اینگونه با آنها رفتار شده است.