معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران با حمایت از خواسته هاى مشروع ملت مصر در جهت تثبیت اهداف انقلاب ونیل به استقلال و آزادى و مردمسالارى بر ضرورت توجه جدى بر روند دموکراسى فراگیر و اجتناب از نظامیگرى وحفظ دستاوردهاى انقلاب مصر در این کشور تاکید کرد .
امیر عبداللهیان هر گونه درگیرى که جامعه مصر را به سوى خشونت سوق دهد را اقدامى خطیر و در راستاى خواست دشمنان خواند. معاون عربى و افریقای وزارت امور خارجه افزود: بى تردید مردم فهیم وصاحبان بصیرت در مصر مانع فرصت طلبى رژیم صهیونیسى ودشمنان وتوقف روند رو به جلوى دموکراسى که ثمره انقلاب مصر می باشد خواهند شد.