عدلی محمود منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر، بعد از ظهر امروز به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور در دوره انتقالی سوگند یاد کرد.
منصور پس از یک دوره کوتاه ناآرامی های گسترده علیه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده ا ین کشور ، با حمایت ارتش قدرت را در این کشور برای دوره انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری به دست گرفت. منصور در سوگند نامه خود به پایبندی به قانون اساسی و حمایت از مردم و حفاظت از تمامیت ارضی و استقلال کشورش تاکید کرد.