لحظاتی پیش (ظهر یکشنبه)دو انفجار در شهر بصره در جنوب عراق رخ داد.
گزارش های تکمیلی در مورد تلفات و خسارات این انفجارها متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.