امام جمعه مسجد براثا در بغداد گفت: کسانی که به قرضاوی(مفتی قطر) اجازه فراخوان برای کشتار شیعیان را می دهند، بی تردید قرضاوی روزی خون آنها را به بهانه ای بسیار ساده تر، مباح خواهد دانست.
"شیخ جلال الدین الصغیر" در خطبه های نماز جمعه مسجد براثا خطاب به حامیان یوسف قرضاوی مفتی قطری گفت: ای کسانی که به قرضاوی و دیگران اجازه داده اید خودشان را به شما نسبت دهند و در نماز جمعه خواستار کشتار شیعیان شوند، آیا می دانید که در حال انجام چه کاری هستید، و تاریخ درباره شما چگونه خواهد نوشت؟ وی افزود: آیا می دانید این مواضع چه نتایجی در جوامع ما و شما به بار خواهد آورد؟ آیا گمان می کنید آتش تکفیر فقط ما را در برخواهد گرفت؟ بی تردید، کسی که خون مسلمانی را به این سادگی مباح اعلام کند، به زودی ریختن خون دیگران را به بهانه های ساده تر، روا خواهد دانست. این عالم عراقی خاطرنشان کرد: علمای اهل سنت به خوبی می دانند که این افراطیون تکفیری هیچ احدی را از آتش تکفیرشان در امان نگه خواهند داشت. زیرا آنها از میان اهل سنت، اشاعره، صوفیه، ماتریدیه و اخوان المسلمین  را تکفیر می کنند. پس غیرتتان نسبت به مذهبتان کجاست؟ علاوه بر این، افراطیون مذکور تصویر بسیار زشت و وحشیانه ای از دین ارائه می کنند. آیا هیچ دینی را دیده اید که به بهانه جهاد، لواط میان اعضایش را روا بداند؟ آیا هیچ دینی را دیده اید که تحت عنوان "جهاد نکاح" و با این شکل عجیب و غریب، زنا را جایز اعلام کند؟ وی افزود: آیا این افکار و فتواها هیچ ارتباطی با دین رسول خدا (ص) دارد؟ شیخ الصغیر مفتیانی را که فتوای جهاد برای تروریست ها صادر می کنند، مسئول جنایات آنها دانست و افزود: رفتار این تروریست ها، از گرگ های درنده نیز بدتر است. زیرا گرگ ها فقط با هدف سیر شدن شکمشان اقدام به کشتن جانداران می کنند و پس از سیر شدن، کاری به شکارهای دیگر ندارند. این در حالی است که تروریست ها، هیچ هدفی از کشتن افراد و ارتکاب جنایت ندارند و تحت عنوان دین و با سر دادن تکبیر و به نام خداوند و پیامبر (ص) اقدام به کشتار مسلمانان می کنند.