[button color = " blue " link = " http: / / fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۶/۰۲ / ۹۲ - روز - اعتصاب - غذای - اسیر - فلسطینی، - اسرائیل - را - تسلیم - کرد. mp۴ " align = " right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود[/ button]

«محمد القیق» روزنامه نگار فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی که بدون محاکمه زندانی شده بود، پس از موافقت مقامات اسرائیل با آزادی وی در روز ۲۱ مِی، به اعتصاب غذای ۳ ماهه خود پایان داد.