عکس سنگر عجیب یک عضو داعش در شهر حلب سوریه منتشر می شود.