[button link = " http: / / fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۶/۰۲ / خوشحانی - ساکنان - نبل - و - الزهراء. mp۴ " align = " right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود[/ button]

ارتش سوریه و نیروهای همپیمان این کشور شب گذشته(چهارسنیه شب) پس از شکست محاصره چهارساله شهر های «نبل» و «الزهراء» وارد این دو شهر شدند.

در همین راستا، اهالی دو شهر نبل و الزهراء به خیابان های آمده و به ابراز شادمانی گسترده پرداختند.