[button color = " blue " link = " http: / / fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۶/۰۱ / MuslimPress. com - کمین - ارتش - بر - سر - راه - خودرو - تروریستها. mp۴ " align = " right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود[/ button]

ارتش سوریه بعد از رصد تحرکات تروریست ها در «درعا» در مسیر خودرو آن ها یک تله انفجاری کار می گذارد که در نتیجه آن چهار فرد مسلح کشته می شوند.