جوانان سوری طی دیوار نویسی در شمال حلبنوشته اند: اگر از کودگان سوری بجای خون، نفت می رفت، تمام عالم فورا وارد عمل می شدند.