پوتین و گامبا روز جمعه درجلسه تمرین تیم ملی روسیه که در سوچی برگزار شد با یکدیگر به طور تمرینی مبارزه کردند. بخشهایی از این تمرین از تلویزیون دولتی روسیه پخش شد.