برخی از سران جبهه نجات ملی در مصر دعوت محمد مرسی رئیس جمهور این کشور برای آشتی ملی فراگیر را رد کردند.
به گزارش روز سه شنبه " خالد داود سخنگوی " جبهه نجات مخالفان گفت زمان دعوت به آشتی ملی خیلی دیر شده است و مخالفان خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از موعد هستند زیرا مرسی شکست خورده است. وی افزود: مخالفان برگزاری انتخابات پیش از موعد را راه حل خارج کردن مصر از وضعیتی می دانند که از زمان به قدرت رسیدن مرسی به وجود آمده است؛ زمان آن رسیده است که مرسی عرصه سیاسی را ترک کند تا کسانی که در اداره امور کشور شایسته تر هستند مسؤولیت این کار را به عهده بگیرند. " عبدالغفار شکر " از رهبران جبهه نجات اظهار داشت آشتی ملی معمولا درباره سیاست های مشخصی است اما مرسی و گروه او هیچ وقت هیچ سیاست روشنی نداشته اند. وی گفت در حال حاضر بی برنامگی در اداره کشور حاکم است و همه بحران های کنونی نتیجه بی برنامگی است. در این حال مصطفی الجندی از سران حزب الدستور مصر این سؤال را مطرح کرد که مرسی بعد از همه کارهایی که در مصر انجام داده است از کدام آشتی سخن می گوید؟. الجندی، مرسی را مسؤول نابودی روابط با کشورهای آفریقایی و قرار دادن مصر در حالت جنگ با آنها دانست. محمد ابوالغار از رهبران جبهه نجات از آمادگی خود برای گفت وگو با نهاد ریاست جمهوری خبر داد البته به شرط اینکه تغییری در کابینه شامل وزارتخانه های کشور و فرهنگ رخ دهد و " طلعت عبدالله " دادستان کل عزل شود. مرسی دوشنبه در سخنرانی خود گروههای سیاسی مصر را به آشتی ملی فراگیر و کنار گذاشتن اختلافات در سایه شرایط کنونی و تهدید امنیت آبی کشور دعوت کرد.