تصویر زیر، عکسی متعلق به شهدای اخیر نیجریه است. این عکس جدید نشان می دهد که عوامل ارتش این کشور پس از کشتار مسلمانان، شهدا را در گورهای دسته جمعی در نقاط مختلف دفن می کنند تا تعداد و هویتشان شناسایی نشود.