گروه زنان مسیحی مبارز که حدود ۵۰ نفر عضو دارد، به تازگی در شهر «حسکه» سوریه، اقدام به مبارزه با گروه تروریستی داعش می کند.