در کشورهای در حال جنگ، تامین سوخت و مواد سوختی موردنیاز مردمان آن کشورها مشکلی اساسی به شمارمی رود. در گوشه و کنار سوریه شهروندان عادی درحال فروش مواد سوختی نظیر بنزین و نفت هستند. می توان گفت در روزهایی که کشور سوریه بامشکلات متعددی رو به روست این شغل درزمره مشاغل پردرآمد به حساب می آید.