«افرایم هالیفی»، رئیس سابق موساد اخیرا در اظهاراتی، بخشی از زوایای پنهانی نقش عربستان و آل سعود در قضیه اعراب و اسرائیل، بی علاقه بودن سعودی ها در ارائه هرگونه کمک به فلسطینی ها و روابط پنهان آل سعود با صهیونیسیم طی دهه های گذشته را فاش کرد.

[button color = " blue " link = " http: / / www. fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۵/۱۱ / MuslimPress - افشای - رابطه - پنهان - عربستان - با - اسرائیل - از - زبان - رئیس - سابق - موساد. mp۴ " align = " right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود[/ button]