شهرک نشینان مسلح صهیونیست پس از به شهادت رساندن جوانان فلسطینی از جنازه آن ها عکس یادگاری می گیرند!