تصاویر زیر وضعبت شهر «بیجی» عراق پس از یک سال و نیم حضور گروه تروریستی داعش در این شهر را نشان می دهد.تنها طی ده روز گذشته، از خانه های اطراف خیابان اصلی شهر، ۳۰۰ تله انفجاری کشف و خنثی شده است.