در تصاویر زیر رهبران داعش را مشاهده می کنید که به سبک خود در حال بیعت گرفتن هستند.