عکس سمت راست شهید ۱۹ ساله «مرتضی سواری» که به طور دواطلبانه به دفاع اسلام پرداخت و در تاریخ ۹۴/۳ / ۲۳ در نزدیکی سامرا عراق به شهادت رسید.عکس سمت چپ سردار شهید حسین همدانی که در سن ۶۵ سالگی در تاریخ ۹۴/۷ / ۱۶ در راه دفاع از اسلام و مبارزه با گروه های تکفیری به شهادت رسید.