رهبر انقلاب اسلامی ایران: امروز ما به همان اندازه که با رفتار وحشیانه و ظالمانه جریان داعش در عراق و سوریه مخالفیم، به همان اندازه با رفتار پلیس فدارل آمریکا در داخل کشورشان مخالفیم...

[button color = " blue " link = " http: / / www. fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۵/۰۸ / هر - دو - مثل - هم - MP. mp۴ " align = " right " target = " _ blank " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود فیلم[/ button]