تصاویر اختصاصی مسلم پرس از راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران