به تعبیر بعضی دوستان، خوب است این هفتام تا دوازدهم تیر راهفته حقوق بشر آمریکاییاعلام کنیم.واقعا حقوق بشر آمریکایی در این روز در کشور ما یک چیز واضح و بارزی است و از این قبیل الی ماشاءالله پس احتیاج داریم دشمن را بشناسیم. آن کسانی که امروز سعی می کنند این هیولا – که سیاست های آمریکایی و سیاست های بعضی از دنباله رو های آمریکا است - یک چهره موجهی معرفی کنند، این ها دارند خیانت می کنند؛ این ها دارند جنایت می کنند، این کسانی که این حقیقت روشن را کتمان می کنند، این دشمنی خباثت آلود را در زیر پرده های توجیه می پوشانند، این ها دارند خیانت می کنند به این ملت، کشور ما و ملت ما احتیاج دارد دشمن را بشناسد، عمق دشمنی را بفهمد.

سید علی خامنه ای۹۴/۴ / ۷افقی:عمودی: منبع: ayyamnet.ir