روزانه ۱۲ هزار روزه دار درماه مبارک رمضان میهمان طرح اکرام رضوی می شوند.(متن خبر)