به گزارشمسلم پرس: پوستر های " نه غزه، نه لبنان... " جزء مطالبی است که اخیرا مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. [images type="carousel" cols="three"] [image link="#" image="55375"] [image link="#" image="55376"] [image link="#" image="55377"] [/images]