مسئول بخش آزادی های دینی دیده بان حقوق بشر بحرین، ادامه بازداشت و حبس شانزده نفر از علمای دینی این کشور و لغو تابعیت پانزده نفر از آنها را در چارچوب طرح نابود کردن کشور دانست و تأکید کرد: رژیم حاکم در بحرین تابحال ۳۸ مسجد را ویران کرده و تابعیت ۱۱۶ نفر از شهروندان را لغو کرده است.

به گزارشMuslimPress،" شیخ میثم سلمان "، مسئول بخش آزادی های دینی دیده بان حقوق بشر بحرین درحاشیه تجمعی که در مقر جمعیت الوفاق بحرین به مناسبتهمبستگی با علمای دینی بازداشت شده برگزار شد، گفت: ادامه بازداشت و حبس شانزده نفر از علمای دینی بحرین و لغو تابعیت پانزده نفر از آنها در چارچوب طرح نابود کردن کشور صورت می گیرد.میثم سلمان خاطرنشان کرد: رژیم حاکم در بحرین ۳۸ مسجد را ویران کرده است، دو هزار نفر از شهروندان بحرینی را بازداشت و شکنجه کرده است و دست کم ۱۰۰ نفر از شهروندان، به علت شکنجه جان خود را از دست داده اند.وی افزود: حکومت بحرین تابعیت ۱۱۶ نفر از شهروندان را لغو و دهها حسینیه و تکیه را ویران کرده است و نیروهای آل خلیفه همچان به بازداشت علمای دینی به علت بیان دیدگاه هایشان، ادامه می دهد.شیخ میثم سلمان تأکید کرد: با توجه به اینکه ۶۵ درصد از مردم بحرین شیعه هستند، اقدام­ های رژیم نشان دهنده این است که این رژیم آزادی­های دینی را هدف قرار داده است.

منبع: خبرگزاری تقریب