دولت ژاپن به منظور احترام به مسلمانان تصمیم گرفته است تا در دانشگاه های این کشور به دانشجویان مسلمان غذاهای حلال ارائه کند.به گزارشMuslimPress، در دانشگاه های ژاپن برنامه ای طراحی شده که در آن به دانشجویان مسلمان غذای حلال ارائه می شود و مسلمانان می توانند از غذایی که فاقد گوشت خوک است و به صورت اسلامی ذبح شده استفاده کنند. در منوی غذایی آنها الکل و مشروب وجود ندارد و دانشجویان مسلمان می توانند با خاطری آسوده غذا بخورند. دولت ژاپن این تصمیم را برای احترام به مسلمانان گرفته و هویت آنها را به این صورت بهبود بخشیده است. دانشگاه توکیو برای اولین در سال ۲۰۱۰ این کار را عملی نمود و پس از آن چند دانشگاه این عمل را ادامه دادند. ژاپن از سال ۱۹۲۰ شاهد حضور مسلمانان بود که از روسیه به این کشور مهاجرت نمودند و پس از آن در سال ۱۹۸۰مهاجرت از کشورهایی چون عراق، پاکستان و ایران به این کشور آغاز شد که سبب افزایش تعداد مسلمانان شد.
منبع: خبرگزاری مهر