آمار هایی از نرخ رو به رشد جمعیت مسلمانان در جهان

[aio _ button align = " right " animation = " flash " color = " red " size = " small " icon = " film " text = " Download " target = " _ blank " relationship = " dofollow " url = " http: / / www. fa. moslempress. com / content / uploads / ۲۰۱۵/۰۴ / ۰۷۰۲. mp۴ "]

منبع: www. Mymedia۱. tv