علمای بحرین طی انتشار بیانیه ای با محکومیت شکنجه زندانیان در زندان " جو " این کشور، خواستار دخالت های سازمان های حقوق بشری در این زمینه شدند.
به گزارشمسلم پرسو به نقل از العالم،علمای بحرین، با انتشار بیانیه ای، جنایت های رژیم حاکم ضد بازداشت شدگان به ویژه بازداشت شدگان سیاسی در زندان مرکزی جو را محکوم کردند.علمای بحرین با تاکید بر این که تنها جرمِ کسانی که در این زندان به صورت سازمان یافته شکنجه، سرکوب و ضرب و جرح می شوند، دفاع از حقوق مردم و مطالبات عادلانه است؛ همبستگی کامل خود را با این زندانیان اعلام کردند.سایت " منامه پست " به نقل از بیانیه علمای بحرین نوشت: مردم بحرین با ایستادگی و پایمردی خود، ثابت کردند که در مطالبه حقوق خود استوار هستند، بنابراین به کارگیری سیاست سرکوب و ضرب و جرح مردم چه در زندان ها و چه در خارج از آن ها، قادر نخواهد بود اراده این ملت را بشکند. بنابراین نه تنها از مطالبات خود دست نخواهند کشید بلکه چنین فشارهایی، نتیجه ای جز افزایش پافشاری و اصرار نخواهد داشت.علمای بحرین در این بیانیه، دخالت سازمان های حقوق بشری و نهادهای ذیربط در این مساله را خواستار شدند و از آن ها خواستند مخبر ویژه شکنجه را به زندان مرکز جوّ بفرستند تا از شکنجه ها و ضرب و جرح هایی که در این زندان ها ضد زندانیانِ بحرینی به ویژه صاحب نظرانِ دگراندیش اتفاق می افتد، آگاهی یابند.