حزب اماراتی " الامه " در بیانیه ای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را به ارتباط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا متهم کرد.
این حزب در بیانیه ای تأکید کرد، رژیم های عربی در کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال تبعیت کامل از سی آی ای هستند به صورتی که دستگاه های امنیتی این کشورها با این دستگاه اطلاعاتی آمریکا ارتباط داشته و از آن فرمان می گیرند. حزب الامه امارات خاطرنشان کرد: دستگاه های امنیتی در کشورهای عربی تنها دستگاه هایی هستند که معنای میهن را نمی دانند؛ زیرا آنها همگی تحت سلطه سی آی ای فعالیت می کنند. این حزب تأکید کرد، اگر جوانان در کشورهای عربی فرهنگ فوتبال، خودرو، تلفن همراه و مسابقه شتر سواری را با سیاست، دانش شرعی، و اندیشه مبادله کنند، وضعیت در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز تغییر خواهد کرد.