عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در واکنش به درج نام این جنبش در فهرست گروه های تروریستی توسط مصر، این اقدام را یک تصمیم سیاسی خواند.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از خبرگزاری مهر، موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اظهار داشت: اقدام اخیر مصر مبنی بر درج نام جنبش حماس در فهرست سازمان های تروریستی یک تصمیم سیاسی است و این مسئله در حیطه اختیارات دادگاه امور فوق العاده نیست. وی با بیان این مطلب افزود: جنبش حماس نمی تواند از خود دفاع کند یا حکم صادره علیه آن تجدید نظر شود زیرا حماس طرف دعوا نیست و از کسی نیز جانبداری نمی کند. دادگاه امور فوق العاده در مصر اخیرا جنبش حماس را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده است.