امروز دومین جلسه محاکمه «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین توسط دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه برگزار می شود.
به گزارشمسلم پرس، دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه امروز دومین جلسه محاکمه «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین را به اتهام دعوت مردم به تظاهرات و پیگیری حقوق خود در نیل به آزادی، کرامت و حرکت به سوی دموکراسی برگزار می کند.

شب گذشته نقاط مختلف بحرین شاهد اعتراضات شدید مردم و ابراز خشم آنها از محاکمه شیخ علی سلمان بود. رژیم آل خلیفه در حالی دبیرکل جمعیت الوفاق را مورد محاکمه قرار داده که وی همواره در مواضع خود بر لزوم تظاهرات مسالمت آمیز مردم تاکید داشته است.